کارگاه آموزشی

سرفصل‌ها:

تعاریف در ساخت افزایشی

تاریخچه‌ی پرینترهای سه بعدی

آشنایی با تکنولوژی‌های پرینت سه بعدی

آشنایی با طراحی سه بعدی

روش‌های مختلف استخراج طرح سه بعدی

استخراج عملی فایل سه بعدی توسط دانشجو

آشنایی با ساختار پرینتر سه بعدی FDM و راه‌اندازی آن

راه‌اندازی پرینتر سه بعدی توسط دانشجو و ساخت یک قطعه فیزیکی